Roswitha Ots-Grunewald

Privacyverklaring

Met deze Privacyverklaring willen wij u als patiënt informeren, over de manier waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.


Welke gegevens verwerken wij?:
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke
gegevens:
-    Naam, woonplaats, adres, Burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer, emailadres.
-    Gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen leggen wij vast in een medisch dossier.


Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
-    Als zorgaanbieder zijn wij verplicht uw BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in deWet gebruik BSN in de zorg.


-    Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners vindt alleen plaats via een beveiligde verbinding, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.


-    Voor een adequate zorgverlening is het vereist, dat wij over uw medische gegevens beschikken. Voorts nemen we in uw dossier gegevens op over uw behandeling en nemen daarin andere stukken op, bevattende zodanige gegevens (bijvoorbeeld
informatie van uw huisarts), voor zover dit voor een goede zorgverlening aan u noodzakelijk is.


Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?
Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.
Overige Privacyrechten:
-    U heeft recht  op inzage, het aanpassen of verwijderen van gegevens uit uw dossier.
-    U heeft recht om een aan ons gegeven toestemming te beperken en weer in te trekken.
-    U heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en door te geven aan een andere organisatie (recht op dataportabiliteit).
-    U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

E-mailen
Bellen
Map
Instagram